Opracowywanie grafiki dla prac dyplomowych
W pracach technicznych, magisterskich czy inżynierskich oprócz poprawnie zredagowanego tekstu równie ważne jest przygotowanie pod względem edytorskim, zwłaszcza, kiedy tekst przeplatany jest równaniami matematycznymi, wykresami czy kombinacjami wzorów. Nieporządkowanie pod względem edycji może być odpowiedzialne za błędy rzeczowe w pracy.

Terminy typograficzne:

 

wdowa - krótki, zazwyczaj jednowyrazowy wiersz pozostawiony na końcu akapitu;

bękart - samotny, ostatni wiersz akapitu, który wskutek błędnego formatowania znalazł się na następnej stronie dokumentu;

sierota - krótka lub jednoliterowe część mowy umieszczona na końcu wersu - m.in. spójnik lub przyimek

    Usługi edytorskie

 

 W ramach usług edytorskich wykonujemy:Profesjonalne łamanie tekstów, projektowanie grafiki publikacji, dostosowanie tekstów do wymogów wydawnictwa. Opracowujemy publikacje pod wymogi wydawnictw - C.H.Beck, Brill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opracowanie projektu okładki

 • przygotowanie strony tytułowej

 • ustawienie akapitów, interlinii, marginesów, justowanie

 • ujednolicenie czcionki w obrębie tekstu podstawowego

 • opracowanie inicjałów

 • uzupełnianie tekstu o brakujące znaki specjalne

 • wstawianie znaków diakrytycznych

 • wyróżnienie różnych sekwencji tekstu kolorami 

 • ustawianie tekstu w kolumnach

 • skalowanie grafiki

 • wstawianie tabel, wykresów, rysunków i zdjęć

 • wyodrębnianie w tekście cytatów

 • usuwanie  tzw. wdów*, sierot * i podwójnych spacji

 • przygotowanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów

 • przygotowanie indeksów nazwisk, nazw geograficznych  i pojęć

 • przygotowanie bibliografii do publikacji naukowej zgodnie ze standardami ISO lub APA

 • sformatowanie tabel, rubryk, wykresów

 • punktowanie i numerowanie

 • wstawianie paginacji

 • wstawianie przypisów dolnych

 • wstawianie opisów do tabel i rycin

 • opracowanie spisu treści, spisu rycin i tabel

Profesjonalne usługi edytorskie, dostosowanie prac do wymogów uczelni. Bibliografia i przypisy w ISO i APA, Usługi edytorskie dla doktorantów i studentów

 

 

Wykonujemy kompleksowe usługi edytorskie nastawione na pomoc osobom przygotowującym się do obrony - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i inżynierskich.

 

Przygotowujemy teksty naukowe druku.

 

Formatujemy teksty zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - ustawiamy marginesy, interlinie, poprawiamy akapity, opracowujemy stronę tytułową, wykonujemy automatyczne spisy tabel, wykazy tabel i rycin.

 

Tworzymy  automatyczne spisy treści, wykonujemy podpisy rycin, tabel, a także sporządzamy ich automatyczne wykazy.  Przygotowujemy prace do druku dwustronnego.

 

 

Ponadto wykonujemy:

 • projektowanie tabel i wykresów

 • wstawianie załączników i ilustracji do tekstu

 • poprawianie przypisów i bibliografii

 • przygotowywanie tekstu do druku dwustronnego

 

Usługi edytorskie obejmują wszystkie techniczne czynności, dostosowujące teksty do wymogów uczelni. Pracujemy m.in. na standardach ISO i APA, Chicago Style i Harvard.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.