Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00, 
tel. 512 40 32 38. 

Tabela 1.

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne

Korekta  tekstów 

 

Profesjonalna korekta tekstów obejmuje poprawienie ortografii, interpunkcji, literówek, fleksji, składni, frazeologii, leksyki, logiki i stylu.

 

Kompleksowa usługa obejmuje korektę z redakcją, której celem jest nie tylko wyeliminowanie błędów językowych i poprawienie czytelności tekstu, ale także "wygładzenie" go pod względem stylistycznym.

 

Dzięki profesjonalnie wykonanej korekcie, tekst nie tylko lepiej się czyta, jest bardziej przejrzysty, ale także nabiera profesjonalnego charakteru, co jest niezwykle istotne w przypadku materiałów, które mają być publikowane - książek, artykułów.  rozpraw doktorskich, prac magisterskich,  tekstów  specjalistycznych, dostosowujemy formę tekstu do wymogów publikacji naukowych. 

 

Specjalizujemy się w korekcie tekstów naukowych.

Poprawiamy rozprawy doktorskie, prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe i inżynierskie, które dostosowujemy prace do wymogów edytorskich uczelni. W pracach naukowych, poza poprawą warstwy językowej, sprawdzamy poprawność zapisu bibliograficznego i zamieszczonych w nich przypisów i w razie konieczności wykonujemy ich poprawę lub przeredagowujemy w taki sposób, aby były zgodne z wymogami systemu ISO, APA, Chicago Style czy Harvard. 

 

Wykonujemy także korektę książek, artykułów, tekstów firmowych, reklamowych,  a także tekstów przeznaczonych na strony internetowe. 

Każdy tekst naukowy lub o dużym stopniu trudności czytany jest dwukrotnie. Korekta i redakcja tekstu obejmuje usługę kompleksową, w tym sprawdzenie i poprawę przypisów,  bibliografii zgodnie z wytycznymi wydawnictwa lub uczelni. Poprawiamy także teksty stron WWW, materiały marketingowe, artykuły, raporty, opracowania i inne. W ramach usługi korekty tekstu wykonujemy także rewizję składu.

 

Korekta tekstu to usługa obejmująca sprawdzenie poprawności językowej. Poprawa obejmuje wyeliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, poprawę literówek. Dzięki korekcie, tekst pozbawiony zostanie błędów składniowych i gramatycznych.

Wykres 1.

Źródło: opracowanie własne

Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu  do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej, zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej,  leksykalnej, frazeologicznej;

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu  o dostępne materiały)  artykułów, książek, pism urzędowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta przypisów i bibliografii w tekstach naukowych i popularnonaukowych 

 

W tekstach, które powstały w oparciu o bogaty materiał faktograficzny należy wskazać, które ich sekwencje są efektem przytoczenia bezpośredniego lub w formie parafrazy czyjejś idei, myśli, czyjegoś odkrycia czy opracowania naukowego. Źródło należy także podać, kiedy wykorzystuje się cudze zdjęcia, rysunki, wykresy czy wyliczenia pokazane w tabelach, nawet jeżeli same tabele zostały wykonane przez autora tekstu. Źródło należy przytoczyć także, kiedy  podaje się dane statystyczne. Aby tekst nie został uznany za plagiat ważne jest nie tylko wskazanie na końcu publikacji