Zasady współpracy z firmą DOBRE PIÓRO. Korekta i redakcja tekstów. Reklama. Katarzyna Tarasewicz

 

1. Każde zlecenie realizowane jest na podstawie umowy, w której strony dokładnie określają warunki współpracy

2. Na każdą usługę wykonawca daje gwarancję

3. Termin realizacji zlecenia zawarty w umowie rozpoczyna się od momentu skutecznego dostarczenia wykonawcy podpisanej przez zleceniodawcę umowy oraz opłacenia zadatku lub w przypadku usług z krótkim terminem realizacji, całości wynagrodzenia z góry

4. W dacie realizacji zlecenia zamawiający otrzymuje dokument w trybie edycji zmian (niesformatowany), które zostaną zatwierdzone (a dokument sformatowany) po odniesieniu się przez klienta do propozycji zmian naniesionych przez wykonawcę / lub i uzupełnieniu przez klienta brakujących treści wskazanych przez wykonawcę - termin nadania zleceniu ostatecznego kształtu i ustalany jest indywidualnie i nie jest terminem zawartym w umowie - zależy od ilości pracy, jaką musi wykonawca włożyć po wprowadzeniu zmian przez klienta, a także od bieżących możliwości czasowych wykonawcy

5. Usługi długoterminowe opłacane są w systemie ratalnym a wykonawca po wykonaniu zlecenia i opłaceniu całości należności wystawia (na życzenie klienta) fakturę na osobę/instytucję, która jest stroną umowy

6. Przy usłudze ekspresowej (skrócenie terminu realizacji o 50% w stosunku do standardowego) - dopłata wynosi 50% ceny podstawowej, usługi w trybie superexpres (zlecone w piątek - realizacja na poniedziałek/wtorek lub do dwóch roboczych) - dopłata wynosi 100% ceny podstawowej

7. Usługi w trybie ekspres i superexpres mogą być realizowane tylko w wypadku możliwości czasowych wykonawcy i nie są dostępne z automatu, a także nie obejmują zleceń, które ze względu na swój charakter wymagają dużego nakładu pracy

8. Usługi o wysokim poziomie skomplikowania bądź wymagające ponadstandardowych nakładów pracy wyceniane są indywidulanie

9. W kwestiach nieuregulowanych warunkami umowy, obowiązują przepisy ogólne, a wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo, dla miejsca wykonywania działalności przez wykonawcę

10. Wszystkie ceny podane są w wartości brutto

Korekta tekstu to usługa dająca gwarancję, iż test zostanie pozbawiony błędów językowych. Błędy językowe nie tylko wpływają na estetykę tekstu, ale także obniżają jego przejrzystość i czytelność. Korekta językowa może obejmować tylko poprawę ortografii, interpunkcji czy poprawności  gramatycznej lub mieć charakter kompleksowej usługi redakcyjnej, w trakcie której zostanie poprawiony styl tekstu i jego kompozycja.
Kompleksowe usługi edytorskie, obejmujące formatowanie  tekstów - ustawienie  marginesów i przygotowanie do driku dwustronnego. ustawienie numeracji stron, przygotowanie automatycznego spisu treści. Usługa edytorska  obejmuje także poprawę tabel i rysunków, i ujednolicenie graficzne tekstu.

projekt strony tytułowej

ustawienie rozdziałów i podrozdziałów

ustawienie marginesów, interlinii, typu i rozmiaru czcionki

ujednolicenie graficzne tekstu

wykonanie automatycznych spisów treści

wykonanie opisów rycin i tabel

wykonanie spisów tabel i rycin (rysunków)

zaprojektowanie lub poprawa tabel, rysunków, wykresów

poprawa jakości zdjęć

wstawianie paginacji (numeracji)

wyodrębnianie w tekście cytatów

uzupełnianie tekstu o brakujące znaki specjalne

 

od 60 zł za arkusz (22 strony redakcyjne)

 Redakcja tekstów, parafrazowania tekstów naukowych, opracowywania przypisów i bibliografii. Konsultacje online w trakcie pisania prac dyplomowych- prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz rozpraw doktorskich. Konsultacje doradztwo w zakresie opracowania planu pracy, tworzenia przypisów i bibliografii w systemach APA, Chicago Style, Harvard, ISO.

prace zaliczeniowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie

rozprawy doktorskie

 

dokumentacja aplikacyjna

korespondencja prywatna i firmowa

 

inne

 

od 70 zł za 1 h

prezentacje multimedialne w Power Poincie  - od 30 zł za slajd 

fotoksiążki  =  grafika + tekst + wydruk 

renowacja i retusz zdjęć

projekty okładek 

projekty loga i  firmowych systemów identyfikacji wizualnej

projekty katalogów, prospektów

projekty wizytówek oraz dokumentów firmowych 

 

prezentacje multimedialne i usługi graficzne

usługi edytorskie i formatowanie tekstów

konsultacje redakcyjne, językowe i edytorskie - online 

Usługa obejmuje: 

opracowanie wszelkiego typu pism urzędowych (pism procesowych, skarg, wniosków, reklamacji, umów; pism do ZUS, instytucji finansowych, pracodawców)

opracowanie CV (Curriculum Vitae) i listu motywacyjnego

przygotowanie tekstu reklamowego i artykułu sponsorowanego

opracowanie tekstów na strony www

opracowanie tekstów specjalistycznych i branżowych, np. do publikacji w periodykach lub katalogach firmowych

opracowanie tekstów pod pozycjonowanie (SEO)

pisma urzędowe oraz dokumentacja aplikacyjna od 100 zł, pozostałe usługi wyceniane indywidualnie

Redagowanie tekstów, czyli pisanie tekstów na zlecenie (copywriting) obejmuje pisma urzędowe, CV, listy motywacyjne, teksty reklamowe, pisanie tekstów pod pozycjonowanie, redagowanie tekstów branżowych  oraz specjalistycznych.

 redagowanie tekstu (opracowanie zawartości merytorycznej + zredagowanie) 

korekta tekstu - poprawa ortografii, interpunkcji, "literówek", gramatyki, składni, frazeologii, stylu  -   8 - 16 PLN  za stronę redakcyjna

korekta i redakcja tekstu - poprawa ortografii, interpunkcji, "literówek", gramatyki, składni, frazeologii, stylu, kompozycji, logiki, poprawa czytelności tekstu oraz przeredagowanie fragmentów tekstu  -  16 - 22 PLN - za stronę redakcyjną

 

Teksty specjalistyczne oraz zawierające dużą liczbą błędów, wymagające indywidualnych konsultacji z klientem wyceniane są poza standardowym cennikiem.

 

1 strona znormalizowana - 1800 znaków ze spacjami

1 arkusz wydawniczy       -  22 strony znormalizowane

 

usługa korekty i korekty z redakcją obejmuje poprawę:

- publikacji naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, prac zaliczeniowych oraz prac kończących studia podyplomowe, artykułów i książek

- tekstów o charakterze biznesowym

- tekstów reklamowych

 

korekta i redakcja tekstu (poprawa tekstu) 

usługi poligraficzne 

usługi cyfrowe 

usługi biurowe i redakcyjne 

usługi edytorskie 

         

korekta i redakcja tekstów 

Zasady współpracy z firmą DOBRE PIÓRO. Korekta i redakcja tekstów. Reklama. Katarzyna Tarasewicz

 

1. Każde zlecenie realizowane jest na podstawie umowy, w której strony dokładnie określają warunki współpracy

2. Na każdą usługę wykonawca daje gwarancję

3. Termin realizacji zlecenia zawarty w umowie rozpoczyna się od momentu skutecznego dostarczenia wykonawcy podpisanej przez zleceniodawcę umowy oraz opłacenia zadatku lub w przypadku usług z krótkim terminem realizacji, całości wynagrodzenia z góry

4. W dacie realizacji zlecenia zamawiający otrzymuje dokument w trybie edycji zmian (niesformatowany), które zostaną zatwierdzone (a dokument sformatowany) po odniesieniu się przez klienta do propozycji zmian naniesionych przez wykonawcę / lub i uzupełnieniu przez klienta brakujących treści wskazanych przez wykonawcę - termin nadania zleceniu ostatecznego kształtu i ustalany jest indywidualnie i nie jest terminem zawartym w umowie - zależy od ilości pracy, jaką musi wykonawca włożyć po wprowadzeniu zmian przez klienta, a także od bieżących możliwości czasowych wykonawcy

5. Usługi długoterminowe opłacane są w systemie ratalnym a wykonawca po wykonaniu zlecenia i opłaceniu całości należności wystawia (na życzenie klienta) fakturę na osobę/instytucję, która jest stroną umowy

6. Przy usłudze ekspresowej (skrócenie terminu realizacji o 50% w stosunku do standardowego) - dopłata wynosi 50% ceny podstawowej, usługi w trybie superexpres (zlecone w piątek - realizacja na poniedziałek/wtorek lub do dwóch roboczych) - dopłata wynosi 100% ceny podstawowej

7. Usługi w trybie ekspres i superexpres mogą być realizowane tylko w wypadku możliwości czasowych wykonawcy i nie są dostępne z automatu, a także nie obejmują zleceń, które ze względu na swój charakter wymagają dużego nakładu pracy

8. Usługi o wysokim poziomie skomplikowania bądź wymagające ponadstandardowych nakładów pracy wyceniane są indywidulanie

9. W kwestiach nieuregulowanych warunkami umowy, obowiązują przepisy ogólne, a wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo, dla miejsca wykonywania działalności przez wykonawcę

10. Wszystkie ceny podane są w wartości brutto

T

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.