Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
27 marca 2024

Redakcja naukowo-wydawnicza

 

Przygotowanie edytorskie publikacji naukowych pod wymogi wydawnictw C.H.Beck, PWN, Brill, Routledge i wydawnictw uczelnianych

 

Profesjonalnie przygotowujemy monografie do druku w wydawnictwach naukowych. Usługa obejmuje m.in. przeredagowanie rozpraw doktorskich i dostosowanie ich pod względem językowym (korekta językowa) i formalnym do wymogów konkretnego wydawnictwa i konkretnej grupy docelowej, w tym skrócenie publikacji, nadanie jej nowego układu kompozycyjnego - podziału tekstu na rozdziały i paragrafy. Wykonujemy także automatyczne wykazy rycin i tabel, automatyczne spisy treści, poprawiamy grafikę publikacji (zmiana rozdzielczości zdjęć, ujednolicenie tabel, rysunków i wykresów).

 

Poprawiamy materiały źródłowe - przypisy i bibliografię i dostosowujemy je do wymaganego standardu - systemu numerycznego ISO, APA, Chicago Style, Harvard i innych. Wykonujemy wykazy skrótów, w tym aktów normatywnych. W ramach usługi edytorskiej dostosowujemy czcionkę, nagłówki (typ, rozmiar), akapity i interlinie do wymogów formalnych wydawnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.
Kompleksowe przygotowanie tekstów do publikacji w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych. Usługa redakcyjno-edytorska obejmuje - korektę językową, skrócenie tekstu, przeredagowanie tekstu i dostosowanie do wytycznych wydawnictwa, poprawa materiału źródłowego - przypisy i bibliografia w systemie APA, Chicago Style, ISO, Harvard. Wykonanie nowego podziału tekstu na paragrafy i rozdziały, wykonanie automatycznego spisu treści, automatycznego wykazu rycin i tabel. Przygotowanie wykazów skrótów, aktualizacja materiału źródłowego.