10 lutego 2021

 Przypisy i bibliografia w tekstach naukowych i popularnonaukowych

Brak źródeł w pracy naukowej to dowód na plagiat. Przypisy i bibliografia są niezbędne w każdej publikacji, która powstała w oparciu o różne źródła. Bez nich nie obejdzie się żadna rozprawa doktorska, praca licencjacka czy magisterska...

 

Nie ma możliwości, aby jakakolwiek praca naukowa powstała bez wykorzystania informacji zaczerpniętych z innych źródeł. Opracowanie naukowe zakłada interdyscyplinarne podejście do problemu, tak więc trzeba sięgnąć do publikacji, które podejmują ten sam lub zbliżony temat i pokazują różne jego ujęcie.

 

Prawie każda praca naukowa zaczyna się od wprowadzenia do problemu, co często wymaga przytoczenia np. definicji jakiegoś pojęcia w różnych aspektach - np. medycznym, socjologicznym i prawnym. Taka sytuacja wymusza nie tylko konieczność podania dokładnego źródła, ale także odpowiednie oznaczenie cytowanej treści. Definicje pojęć z zasady przytacza się dosłownie. Cytatem także muszą być oznaczone oryginalne fragmenty innych tekstów. W dobrze opracowanym materiale naukowym, na potwierdzenie przywołania różnych stanowisk, mogą znaleźć się liczne dosłowne przytoczenia cudzych wypowiedzi, które także  wymagają zastosowania cytatu.  Można to zrobić na dwa sposoby - za pomocą kursywy lub cudzysłowu. Kursywa to czcionka pochylona,  cudzysłów to znak specjalny składający się z dwóch położonych obok siebie kresek pionowych, które otwierają i zamykają dosłowną wypowiedź. 

 

 Korekta tekstów obejmuje poprawę ortografii, interpunkcji, gramatyki, frazeologii, stylu oraz literówek.  -  cytowanie za pomocą kursywy 

 "Korekta tekstów obejmuje poprawę ortografii, interpunkcji, gramatyki, frazeologii, stylu oraz literówek" - cytowanie za pomocą znaku specjalnego - cudzysłowu 

 

Jednoczesne zastosowanie kursywy - pisma pochylonego i znaku - "cudzysłów" jest błędem. W obrębie jednego tekstu należy stosować tylko jeden rodzaj wyróżnienia cytowania. Stosowanie naprzemiennie obu form jest błędem.

 

Każdy cytowany fragment powinien zostać opatrzony przypisem, najczęściej w formie odwołania pod tekstem. Każde źródło, które znajduje się w przypisie musi znaleźć swoje miejsce w bibliografii, która standardowo umieszczana jest na końcu każdego tekstu. Podobna zasada dotyczy wszystkich pozostałych fragmentów tekstu, które są wynikiem informacji zaczerpniętych z innych źródeł. 

 

Przywołanie czyjegoś poglądu czy zestawienie różnych opinii powinno pojawiać się w formie w formie parafrazy, jednakże ze względu, na fakt, iż powstała ona jako kwintesencja wniosków wyciągniętych z lektury różnych publikacji, i w tym przypadku należy przytoczyć źródło w formie przypisów.  Powoływanie się na źródła dotyczy nie tylko treści zawartej w tekście. Źródło należy także podać, kiedy wykorzystuje się cudze zdjęcia, rysunki, wykresy czy wyliczenia pokazane w tabelach, nawet jeżeli same tabele zostały wykonane przez autora tekstu.

 

Aby tekst nie został uznany za plagiat, ważne jest nie tylko wskazanie źródła w postaci przypisów, koniecznie na końcu cytowanego lub parafrazowanego fragmentu tekstu, ale także jako spis literatury zamieszczony na końcu pracy. Bibliografia, bo tym jest kompletny wykaz materiałów, na które w swojej pracy powołuje się autor zredagowana jest w układzie alfabetycznym lub kolejności cytowania źródła w obrębie tekstu pracy. Sposób redagowania, zarówno przypisów, jak i bibliografii, zależy od tego, w jakim systemie ma być przygotowany tekst pracy naukowej - ISO, APA, Chicago Style czy np. Harvard.

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.
Bibliografia i przypisy to nieodłączne elementy wszystkich tekstów naukowych. Żadna praca doktorska czy magisterska nie może obejść się bez dobrze opracowanych źródeł.