Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
03 lutego 2021

Redakcja tekstu – na czym polega? 

Redakcja tekstu polega na sprawdzeniu, i w razie potrzeby poprawieniu tekstu autora na wszystkich poziomach. – od warstwy językowej, która polega na poprawie ortografii, interpunkcji, gramatyki, składni, zastosowanego słownictwa oraz poprawności budowy związków frazeologicznych i konstrukcji składniowych, aż po poprawę logiki czy kompozycji tekstu.

 

Redaktor naukowy dokonuje także korekty w zakresie zawartości merytorycznej. Tak więc redakcja tekstu obejmuje również standardową korektę. Trudno sobie bowiem wyobrazić, iż osoba, która ma podjąć się redakcji, poprawi warstwę logiczną tekstu, a zostawi błędy ortograficzne czy gramatyczne. Redaktor wykonuje szerszy i bardziej skomplikowany zakres prac niż korektor.

 

Redakcja rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej 

 

Zadaniem osoby zajmującej się redakcją np. pracy doktorskiej, magisterskiej czy artykułu naukowego, będzie sprawdzenie tekstu także pod kątem kompozycji, logiczności, zgodności z tematem, a także zgodności zawartości poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów z ich tytułami. Redaktor sprawdza także czy praca napisana jest zgodnie z wymogami prac naukowych, czy autor zastosował właściwy styl, czy praca wolna jest od treści, które nie są zgodne ze standardem tekstów naukowych, np. czy jest wolna od nieistotnych dla treści pracy dygresji, wtrąceń i czy autor zachował maksymalny obiektywizm, który powinien cechować każdą rozprawę naukową. Osoba odpowiedzialna za redakcję tekstu usunie z niej wszelkie „ozdobniki” i wyrażenia nacechowane emocjonalnie, w tym przymiotniki wartościujące typu – najwspanialszy, wybitny, wyjątkowy, jeśli użyte będą one bez należytego uzasadnienia, czyli ich pojawienie się w tekście nie zostanie poparte żadną tezą dowodową. Redaktor zadba o to, aby praca miała, najbardziej jak to możliwe, obiektywny charakter. Redaktor wykona także korektę przypisów i bibliografii, a jeśli to będzie konieczne przeredaguje je tak, aby spełniały wymogi uczelni lub wydawnictwa, np. przerobi literaturę z systemu ISO na APA czy Chicago Style.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.
Redakcja tekstu służy poprawieniu stylu tekstu, a także  wyeliminowaniu z niego sekwencji niepoprawnych pod względem logicznym i rzeczowym. Redakcja naukowa ma na celu sprawdzenie tekstu pod względem merytorycznym.