Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Poradnik studenta - forma pracy naukowej

Praca licencjacka, inżynierska, magisterska to opracowanie naukowe, zawierające badania własne oraz odwołania do literatury fachowej. Teksty źródłowe muszą znaleźć się w przypisach.Praca licencjacka czy magisterska to już praca naukowa i podlega pewnym standardom...

 

W pracy magisterskiej czy inżynierskiej nie używamy formy ja, zamiast tego stosujemy tryb bezosobowy, np.
w pracy zauważono, zaznaczono, przedstawiono. Zamiast ja można napisać: Autor niniejszej pracy dokonał analizy. Praca naukowa musi mieć charakter syntetyczny i każde zdanie powinno być ważną informacją, dlatego nie należy powtarzać tych samych wątków. Należy także unikać kwiecistych opisów i rozbudowanych porównań.

 

Tekst musi być pozbawiony zabarwienia emocjonalnego. Należy unikać nagromadzenia przymiotników oraz wyrażeń nacechowanych emocjonalnie. Nie używamy sformułowań typu: Sprawdzenie bazy danych było dla mnie bardzo ważne. Zamiast tego można napisać: Wykorzystana w pracy baza danych miała istotne znaczenie dla poruszanego problemu. Błędny jest także zapis: Jak mi się wydaje (wtrącenie – niepotrzebne, nie ma charakteru informacji naukowej), baza danych jest wyjątkowo ważna i ciekawa dla pracy. (stwierdzenia wartościujące o subiektywnym charakterze, nie wnoszą merytorycznie żadnych istotnych informacji i zaburzają styl).

 

Tekst pracy naukowej powinien być połączeniem własnych badań i fachowej literatury. Tekstów źródłowych nie wolno bezkarnie przepisywać, należy je sparafrazować, czyli własnymi słowami zreferować to, co przeczytało się w fachowej literaturze. Dopuszczalne jest także dosłowne przytaczanie fragmentu cudzego tekstu, jednakże musi być on wyodrębniony za pomocą kursywy lub cudzysłowu. Zarówno tekst sparafrazowany, jak i dosłownie zacytowany musi mieć odwołanie do źródła, czyli przypis.

 

Wizytówki dwustronne. Pełnią rolę wizytówki i ulotki jednocześnie. Krótkie terminy realizacji. Wzory dopasowane do branży firmy.
05 listopada 2019