Prace magisterskie podlegają normom prac naukowych. Wymagają syntetycznego języka i obiektywnego podejścia do omawianego tematu.
17 grudnia 2019

 Forma pracy naukowej

Praca licencjacka czy magisterska to już praca naukowa i podlega pewnym standardom...

 

Praca magisterska czy inżynierska musi spełniać wymogi prac naukowych: powinna mieć charakter syntetyczny, uporządkowany
i zawierać tylko obiektywne informacje.

 

W pracy magisterskiej, podobnie jak w artykułach naukowych, należy używać formy bezosobowej i czasu przeszłego. Należy zrezygnować z formy ja. 


Zamiast:  Zauważyłem, przedstawiałam, zaznaczyłam, należy użyć sformułowań: w pracy zauważono, zaznaczono, przedstawiono. Zamiast ja można napisać: Autor niniejszej pracy dokonał analizy.

 

Praca naukowa musi mieć charakter syntetyczny i każde zdanie powinno być ważną informacją, dlatego nie należy powtarzać tych samych wątków, jeżeli nie jest to uzasadnione merytorycznie. Powtórzenie może pojawić się np. we wnioskach lub dyskusji pracy.

 

Tekst pracy naukowej musi być pozbawiony zabarwienia emocjonalnego. Należy unikać kwiecistych opisów i rozbudowanych porównań, w tym nagromadzenia przymiotników oraz wyrażeń wartościujących. Nie należy  używać sformułowań typu: Sprawdzenie bazy danych było dla mnie bardzo ważne. Zamiast tego można napisać: Wykorzystana w pracy baza danych miała istotne znaczenie dla poruszanego problemu. Błędny jest także zapis: Jak mi się wydaje (wtrącenie – niepotrzebne, nie ma charakteru informacji naukowej), baza danych jest wyjątkowo ważna i ciekawa dla pracy (stwierdzenia wartościujące o subiektywnym charakterze, nie wnoszą merytorycznie żadnych istotnych informacji i zaburzają styl).

 

Praca magisterska powinna być połączeniem własnych badań i fachowej literatury.

 

Tekstów źródłowych nie wolno bezkarnie przepisywać, należy je sparafrazować, czyli własnymi słowami zreferować to, co przeczytało się w materiale źródłowym (fachowej literaturze). Dopuszczalne jest także dosłowne przytaczanie fragmentu cudzego tekstu, jednakże musi być on wyodrębniony za pomocą kursywy lub cudzysłowu. Zarówno tekst sparafrazowany, jak i dosłownie zacytowany musi mieć odwołanie do źródła, czyli przypis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.